ފޯމުތައް

މެޑިކަލް ފޯމް
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަލަޅާ ފޯމް
"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު
ވަކާލާތު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
1 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 13-01-2015
2 ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށްއެދޭ ފޯމު 09-01-2014
3 މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތަކަށްއެދޭ ފޯމު 09-01-2014
4 ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމު 09-01-2014
5 ވަކާލާތު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް 09-01-2014