ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

އެސްއޯޕީ ( ކޯވިޑް 19)
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ސީނިއަރ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
14 އެސްއޯޕީ ( ކޯވިޑް 19) 2020-04-12
9 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2018-11-25
8 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ސީނިއަރ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ 2018-11-14
7 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ 2018-09-27
6 އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2018-08-14