ގުޅުއްވުމަށް

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ވެބްސައިޓްއަށް ވަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ހިޔާލަކީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީއެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. މި ހިޔާލުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކިޔުންތެރިން އެދިވަޑައިގަންނަވާފަދަ ވެބްސައިޓްއަކަށް ހެދުމަކީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު އެއް އަމާޒެވެ. ވީމާ، ހިޔާލެއް ފާޅުކުރުމަށް ތިރީގައި އެވާ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ފޮނުއްވާލައްވާ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓު


218 މ.މާތިލަ
ހަވީރީހިނގުން، 20218


3332645 / 3321797

info@juvenilecourt.gov.mv

އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި : 08:00 ން 15:00