ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް މިއަދު ފަށައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2016-06-09

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އަހަރު މެދު ރިސެސް މިއަދު 09 ޖޫން 2016 އިން ފެށިގެން ފަށައިފިއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަހަރު މެދު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ މުއްދަތަކީ 90 ޖޫން 2016 އިން ފެށިގެން 18 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި، ރިޕޯޓު ދޫކުރުމާއި، ޝަރީޢަތްތަކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ދޫކުރުންފަދަ އިދާރީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކޯޓާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2016-03-07

ުވެނައިލް ކޯޓާއި ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި، ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކޯޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

05 މާރިޗް 2016 ވަނަ ދުވަހު ދެދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ރެހެންދީ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 09 ގެ 50 ދަރިވަރުންނާއި 07 ޓީޗަރުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައެވެ…


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބު ރިޕޯޓު

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2016-02-24

2015 ވަނަ އަހަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާ، މި ކަރުދާހުގައި، ހިމެނިފައިވާނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކެވެ…


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އިޢުލާނާއި އެންގުން

ނޯޓު: މިބައިގާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް